Principper og retningslinjer for udarbejdelsen af trivsels- og ordensregler på Bakkegårdsskolen.

Af skolens formålsskrivelse fremgår blandt andet, at vi på Bakkegårdsskolen lægger særligt vægt

på, at skolen har trygge fælles rammer og at vi sætter værdien af fælles kultur højt. Videre fremgår,

at skolen og GFO’en i sin dagligdag skal fremstå som en stabil og tryg social ramme, der rummer og værdsætter børnenes forskellighed. En tryg social ramme skal blandt andet opnås gennem

synlige fælles almene normer, traditioner og fælles kultur.

Dette skal i følge formålsskrivelsen blandt andet opnås ved, at børnene lærer at magte, forstå og

værdsætte forskellighed for at kunne håndtere uenigheder/konflikter på en demokratisk måde via

dialog samt ved at børnene skal lære at se deres egen andel i det sociale fællesskab, herunder andel i konflikter og konfliktløsninger.

Yderligere fremgår, at vi på Bakkegårdsskolen lægger særligt vægt på at have en åben og

respektfuld dialog mellem skolen og forældrene/børnene, således at såvel skole som forældre kan se

deres del af det fælles ansvar for børnenes trivsel, udvikling og udbytte af undervisningen.

Disse overordnede værdier, som indgår i skolens formålsskrivelse, skal ordensreglerne

udfylde.

Bestyrelsen vurderer, at forudsætningen for en succesfuld opnåelse og fastholdelse af foranstående

adfærdskodeks blandt andet indebærer, at de voksne, herunder ledelsen, på skolen går forrest og er

meget tydelige i sin optræden for herved at foregå med det gode eksempel (rollemodel) samt tydelig i håndhævelsen af adfærdskodekset i forhold til børnene og kollegaerne.

De voksne skal i sagens natur aktivt/direkte påvirke/lærer børnene at acceptere og respektere samt se det konstruktive i at samværet mellem børnene og voksne og børnene imellem hviler på ovennævnte værdier.

Dette indebærer at vi på Bakkegårdsskolen forventer:

At de voksne forpligter sig på hele tiden at være opmærksomme, hvordan man skaber en produktiv og positiv relation til eleverne.

At man forstår, at gensidig respekt er afgørende for et positivt samvær, og for udviklingen af børnenes trivsel og læring.

At de voksne tager ansvaret for, at relationen til eleverne giver mulighed for læring.

At såvel voksne som børn er opmærksomme på hinanden og tager de hensyn der skal til, for at alle kan trives og lære.

At børn lærer gennem det gode eksempel, og at de motiveres af den positive forventning til deres indsats og bidrag til fællesskabet. Sidstnævnte indebærer blandt andet, at såvel voksne som børn

bidrager til at passe på skolens bygninger og inventargenstande, hvorfor hærværk eller anden bevidst beskadigelse på ejendom mv. anses for uacceptabelt i forhold til fællesskabet.

At alle konflikter forstås som en interessemodsætning, hvor begge parter oplever de har ret. Det er

den voksnes ansvar at opløse konflikten, eller få hjælp til det, sådan, at alle parter lærer noget af det.

At inklusionen i fællesskabet ses som en afgørende faktor for den enkeltes dannelse, derfor bør elever ikke udelukkes eller udstilles.

Børneregler

Med baggrund i skolens formulerede værdier skal hver klasse udarbejde adfærdsregler, der gælder for dem i deres lokaler. Elever fra andre klasser skal rette sig efter dem. Det er de voksnes ansvar at disse udarbejdes samt at eleverne bringes til at forstå reglernes konsekvens.

Ud over generelle adfærdsregler (adfærdsværdier) er der naturligvis behov for udarbejdelse af

særlige regler/instrukser med henblik på at hverdagen skal fungere så gnidningsløst som muligt.

Dette er eksempelvis bestemmelser om, at nogle områder på skolen forbeholdt særlige elevgrupper, og afhængig af årstiden er forskellige områder forbeholdt særlige aktiviteter mv.

Det betyder eksempelvis at:

• Man om sommeren spiller bold på græsset, men at man holder op i vinterhalvåret, for ikke at ødelægge græsset.

• Om vinteren må man til gengæld bruge græsset, når der skal kastes med sne.

• Alle må bruge hallen efter den plan, der er hængt op.

• Kyllingegården er kun for børnehaveklassen.

Sådanne regler anser bestyrelsen for at være et anliggende for den daglige ledelse.

Vedtaget af skolebestyrelsen 10. marts 2010